Често задавани въпроси

Това зависи от възрастта и нивото на владеене на езика. Например на децата, които не могат да четат и пишат, се дава задача по която могат да говорят у дома. Повторението на думи и изрази вкъщи е изключително важно и затова насърчаваме родителите да участват в домашната подготовка на децата. Всяка седмица можете да намерите информация относно домашната работа на курсистите в Amber – нашата онлайн академична платформа.

По-големите ученици получават домашни, свързани с писане и упражнения от учебната тетрадка, в съответствие с темите, преподавани в клас. И тук повторението на новите думи и изрази е по-важно, отколкото обема на домашната работа. Затова насърчаваме учениците да подготвят прилежно и навреме своите домашни, а не в последния момент преди часа.

  • говорят?

Учениците на възраст от 3 – 4 години започват да изказват отделни думи в клас почти веднага след старта на обучението. Налага се те да бъдат повтаряни многократно, за да може децата да започнат да борявят естествено с тях. Обикновено при всеки урок се взема една основна езикова структура (например: „Аз мога“, или „Това е“, или „Аз имам“) и тя трябва да бъде повтаряна многократно у дома и в класната стая.

Налагаме популярните фрази на класната стая – като например „Може ли химикал?“, или „Може ли да ми помогнете?“ още в самото начало, като децата бързо усвояват тези изречения и започват да ги използват. Не толерираме използването на български език в часовете, а когато учениците искат да получат нещо, те трябва да го поискат само на английски.

Изполването на по-дълги фрази зависи от индивидуалните възможности на всяко дете. Важно за родителите е да знаят, че не всички деца изучават езика еднакво бързо, така както не всички деца са еднакво добри по математика, например.

  • четат?

При езиковото обучение на малки деца, преподавателите четат на висок глас в час. Интересни истории и стихчета с повторения са отлични за децата, защото това им дава идеална  възможност да участват активно в обучението. По-късно, учениците на възраст от 5 – 6 години започват да изучават звуците, които са свързани с буквите в английският език, и да откриват как кратките думички са създадени от тези звуци. Това позволява на децата да четат части от разказ и да разберат останалата част благодарение на предшестващото познание на тази история, или от контекста на картинките. При подобряване на говоримия английски децата подобряват и уменията си да разбират написани текстове.

  • пишат?

Учениците започват да пишат едва когато натрупат достатъчно знания относно английските звуци и двигателните умения, необходими за изказа на буквите. В началото се упражняват само отделни букви, а в последствие кратки думи, състоящи се от съгласна – гласна – съгласна буква (така наречените CVC words  – Consonant, Vowel, Consonant). Ето някои примерни английски думи: ‘cat’, ‘dog’, ‘mum’, или ‘dad’. Това може да се постигне при деца под 7 години, които все още не посещават училище. При деца в училищна възраст резултатите стават все по-добри, тъй като знанията и практиката, които получават при изучаване на техния роден език, подобряват сбособността им да пишат на чужд език.

Друг важен фактор за прогреса в изучаването на езика е времето, което едно дете отделя за изучаване на матерния език, в сравнение с времето, посветено на чуждия език. Напредъкът в двата езика рядко може да бъде сравняем.

Английският език не е фонетичен език и дори децата, чиито матерен език е английски, продължават често да допускат правописни грешки до 12 годишна възраст. Грешки при по-сложни или по-рядко употребявани думи продължават и над тази възраст, често допускани и от възрастните.

Затова коригирането на отделни правописни грешки няма да има голям ефект при децата, чиито ум ще продължава да приема думите на фонетично ниво.  По-полезно е да разкриваме езика на учениците чрез четене и фонетична работа, запознавайки ги с възможните варианти за създаване на определен звук. Освен това е полезно целият клас да разглежда определени групи от думи, които следват сходна структура на правописа, като по този начин децата започват да допускат по-малко грешки при писане.

Преписването на думички от черната дъска в тетрадките не е толкова полезно ако децата първо не разберат какво точно пишат. Добрият говорим английски е съществен за писмения език и затова в началото писането започва с бавни темпове. При децата може да отнеме и три години от изучаването на азбуката до способността им да пишат уверено на ниво „изречение“. По-дълги параграфи и текстове може да не присъстват в тетрадките им до 10 годишна възраст, когато повечето от тях усещат, че вече има за какво да пишат.

Разбира се, преписването на думички от черната дъска в тетрадките може да помогне на правописа. Но по-важното е да работим с популярни групи от думи със сходна структура на правописа, отколкото да даваме на децата по-сложни и редки думи-изключения, които те все още не познават.

Децата имат способността да откриват нови думи чрез контекста. Те няма да могат да научат и родния си език, ако не открият връзката между езика и заобикалящия ги свят. Когато създаваме среда в класната стая, в която децата разбират какво точно означават думите, или какво могат те да постигнат чрез ползване на езика, учениците автоматично започват да употребяват езика за постигане на своите цели.

Друго важно нещо е да създадем среда, в която се допуска само английският език, като по този начин децата разчитат само на знанията си по езика, когато искат да получат онова, от което имат нужда. Например фразата  – “Може ли да пия вода?” не е толкова лесна, но учениците я научават бързо, защото резултата от нейното произнасяне е, че те веднага получават онова, което искат. Крайната цел на всяко дете е да получи онова, което иска. Учителят подготвя интересни и мотивиращи уроци, които отговарят на индивидуалните нужди на децата, а това създава нуждата от изучаване на езика. Така например, дете което харесва синия цвят, би научило бързо фразата: “Може ли синя/синьо за мен?”, или “Аз искам синьото” .

При най-малките ученици правилата в класната стая се предават най-вече чрез зрителни похвати. Децата би трябвало да могат да видят ефекта от тяхното поведение по привлекателен за тях начин. Добър пример е „системата на метеорологичното време“. Дете, чието поведение не е добро, може да бъде преместено към буреносен облак с изображение на тъжно лице; а това което се представя добре, да бъде преместено към слънцето с усмихнато лице. В края на урока на представилите се добре деца могат да им бъдат раздадени стикери със символа на слънцето. Тази система насърчава курсистите да бъдат отговорни за тяхното собствено поведение, без да е нужно те да бъдат порицавани, дори нужда от произнасяне на думи. Контекстът е ясен, а наградата е желана.

Учащите се трябва да видят думата поне 6-10 пъти преди да я научат, но това се случва в разнообразието от контекста – чрез използването на песнички, игри, занимания свързани с говорене, четене и писане. Писането винаги трябва да е последният етап при обучението на чужд език, като това е и последното умение, което се очаква да бъде усвоено от децата при изучаване на техния матерен език.

Едно дете трябва да разбира думата при разговор, преди то да може да я произнася само. По същият начин младите ученици трябва да могат лесно да прочитат дадена дума в текста, преди да успеят да я изпишат в тетрадките си.

Учебните материали са градирани по такъв начин, че думите да бъдат многократно повтаряни из уроците. Например, учениците могат да срещнат дадена дума в урок 2 и да я затвърдят и научат чак в урок 6. Те не разполагат с познавателните процеси като при възрастните и не умеят да запаметяват поредица от букви, най-вече защото при тях комуникацията е далеч по-важна от прецизността.

Преимуществото на изучаването на английски в група е, че децата ви могат да използват езика заедно с други деца, които са на същото ниво на развитие. Изписването на думи от дъската в тетрадката не насърчава комуникация и не създава мотивираща среда за детето ви, в която то да изучава английски. Още повече, че деца, които не могат да пишат добре по-бавно изписват буквите и всяко дете от групата работи с различна скорост.

Не би било справедливо спрямо учениците ако 45 минути от часа им биват използвани за изписване на думи от дъската в тетрадките, особено за децата, които се справят по-бързо от останалите и трябва да изчакат цялата група да приключи.

Но, ако имате възможност да се упражнявате с вашето дете вкъщи, ние само можем да ви поощрим за това. Първата страница в учебника към всеки урок ви представя лексиката, която ще бъде преподавана в следващите 3 – до 5 урока.

Счита се, че диктовките вече не са актуално средство за обучение, тъй като методолозите смятат, че тяхната полза е много ограничена. Комуникацията е основната цел на езика и фокусирането върху точността (което е важно при по-високите нива), може да се окаже пагубно за развитието при децата. Ако от малките ученици се очаква да се много прецизни, това може да ги обезсърчи да комуникират на английски. Деца, които наблягат на точността, често не говорят, опасявайки се че ще допускат грешки. Тези, които използват английския да комуникират, се наслаждават на езика – и грешките, които допускат намаляват с времето, тъй като такива деца се срещат с много примери в езика и отлични преподавателски практики.

В началото на всеки учебник има учебна програма – основен материал, който се очаква ученикът да научи преди да продължи в следващото ниво, наред с допълнителните дейности и умения, които се преподават в час. Но, рядко може да се покрие учебният материал на 100%. Тест с 80% успеваемост се счита за висок резултат и напълно достатъчен детето да продължи в следващото ниво. Тестът показва, че има една част от материала, която то не е усвоило, но това не означава, че тя никога няма да бъде усвоена. Защото детето вече е преминало през нея и при следващо ниво ще има възможност да усвои тази част от материала постепенно.

От друга страна, ученик изкарал само 50% от теста, не следва да премине в горно ниво, тъй като пропуските му ще са твърде големи и това ще му попречи да учи новия материал. Тук е важно да напомним отново, че всички деца са различни. Езикът представлява сложна мрежа от умения и системи и не би могло всички деца да напредват с еднакво темпо. Изучаването на езика не е линейна прогресия и някои ученици се нуждаят от повече повторения, отколкото други. Ако позволим на едно дете да премине в следващото ниво без да е усвоило добре материала, означава че това дете ще има големи пропуски в усвояване на езика. И ако тази тенденция се запази при няколко нива, имаме налице затвърдени пропуски и грешни познания, които ще попречат на ученика да има напреднало ниво на владеене на английски език.

Преподавателите записват детайлна информация в платформата Амбър, до която родители и курсисти имат достъп. Така можете да следите какво е взела групата по време на пропуснатия урок и какво е домашното, за да сте подготвени за следващото занятие.

Когато получим оплакване, най-важното е да намерим решение на проблема, което да удовлетворява всички страни. Нужно е да сме отворени към проблема, да се справим бързо и да бъдем позитивни и с приятелско отношение. Повечето оплаквания се дължат на недоразумения в комуникацията, така че опитайте се да уточните фактите възможно най-бързо, като избягвате да се влияете от чуждо мнение и предположения.

Каква е процедурата при оплаквания от клиенти?

  • Моля, следвайте тези стъпки:
  1. Свържете се с Деси или Никол и те от своя страна ще обсъдят проблема със Саймън / Йоана.
  2. Ако е уместно, Саймън се свързва с другите страни, за да обсъдят заедно оплакването.
  3. Саймън предлага решение на проблема и дата за обсъждане в писмен вид и информира всички страни.
  4. Ако се наложи, всички страни подписват споразумение.
  5. Ако клиента смята, че оплакването трябва да се адресира към по-висока инстанция от IH Sofia, Саймън може да предостави контактите на IHWO (International House World Organisation).

Вие можете да поискате среща с учителя на вашето дете по всяко време. Необходимо е да ни уведомите по имейл и ще направим всичко възможно да организираме срещата в рамките на една седмица.

Относно комуникацията с нас – предпочитаме тя да е по имейл. Но ако въпросът е спешен, можете да ни намерите на телефоните от уебсайта в работно време и на 0898 365 026 извън работно време.

В такъв случай ще трябва да заплатите цената на нов/нова, тъй като в таксата на курса се включва само един екземпляр.
Не, тъй като това е обучение в група. Но, ако решите да се откажете от курса в определен момент, ние можем да ви възстановим оставащата сума до края на курса – от датата на получаване на писмено уведомление, с което се отказвате от обучението.

Месечната такса не е обвързана с броя на взетите уроци; това е осреднена такса, равна на годишната такса и разделена на 8 месеца. Даваме възможност на родителите да заплащат месечно, тъй като с това облекчаваме техният бюджет.

За да получите бърз отговор, най-добре би било да се свържете с нас по телефон. Принципно отговаряме на имейлите в рамките на 1 работен ден.

Информация, касаеща промени изпращаме винаги по имейл, който е подаден при регистрация на детето. Моля, проверявайте този имейл редовно.

Добавяме информация за промени и в платформата Амбър, която виждате на началната страница при влизане в системата.

Изпращаме текстово съобщение по мобилен телефон само при по-спешни промени, които настъпват в идните няколко часа на деня.

Да. Трябва да направите писмен тест и интервю с квалифициран преподавател. Цената за услугата може да намерите тук:
ihsofia.bg/Курсове-по-английски-език-за-възрастни/

Ако не откривате отговор на въпрос, който ви интересува, може да се свържете в работно време с нас тук.