Как да подобрите комуникативните си умения по бизнес английски

Ефективната комуникация е от решаващо значение на всяко работно място, но е особено важна в бизнес средата, където трябва ясно да предавате идеите си, да изграждате взаимоотношения с потенциални партньори, да водите преговори и да презентирате продукти. Когато пък се налага да ползвате език, различен от родния си, предизвикателството е още по-голямо. Затова сме подбрали няколко съвета, които ще ви помогнат да общувате по-ефективно на английски в бизнес среда:

 

Използвайте ясен език и говорете отчетливо

В бизнес среда трябва да представяте идеите си ясно, без да използвате жаргон или, най-малкото, да го съобразявате с аудиторията си. Понякога може да е приемливо да разчупите атмосферата с някой неформален израз, но в други случаи би могло да се възприеме погрешно. Избягвайте използването на идиоми, които може да не са познати на вашите колеги. Бъдете директни и говорете по същество. Уверете, че Вашето послание е лесно разбираемо за останалите и се старайте да използвайте правилната интонация в точните моменти. Бъдете концентрирани върху произношението и дикцията си и се упражнявайте предварително да казвате по-трудните за Вас думи на глас.
Използването на правилния речник е важно в бизнес средата, тъй като показва, че имате познания и сте професионалист. Уверете се, че използвате подходящи думи и фрази, които обикновено се използват във вашата индустрия. Използвайте технически термини само когато е необходимо и ги обяснете ясно, ако не са познати на вашите колеги.

 

Обърнете внимание на езика на тялото

В бизнес средата невербалната комуникация е също толкова важна, колкото и вербалната. Обърнете внимание на езика на тялото, изражението на лицето и тона на гласа си, тъй като те могат да предадат много информация за вашето отношение и намерения. Спазвайте удачна дистанция със събеседниците си, гледайте ги в очите, когато се обръщате към тях, и използвайте подходящи жестове, за да демонстрирате интерес към това, което те казват – например не кръстосвайте ръце, защото изглежда, че нямате доверие на събеседника си или не одобрявате това, което той казва. Помнете, че силното ръкостискане и уверената поза излъчват професионализъм и доверие, а кимането показва активно слушане.

 

Слушайте активно

Активното слушане е ключово умение в комуникацията. Когато общувате с другите, уверете се, че вниманието Ви е насочено към разговора и отговаряте по подходящ начин. Задавайте уточняващи въпроси, обобщавайте казаното и покажете, че разбирате гледната точка на събеседника си. Това ще ви помогне да изградите по-добри взаимоотношения с колегите, клиентите и бизнес партньорите си.

 

Проявявайте уважение и демонстрирайте професионализъм

Във всяка бизнес сфера е важно да проявявате уважение и да показвате професионално отношение когато общувате с другите. Преценете кое може да се възприеме като неуместен коментар и имайте предвид културните различия, които могат да повлияят на възприемането на вашата идея. Използвайте учтив и приятелски тон и показвайте, че цените мнението на другите. Също така, обръщайте се към колегите си с техните имена и показвайте постоянно, че оценявате приноса им към работния процес. Точността и спазването на сроковете са други прояви на професионализъм, които правят силно впечатление.

 

Ефективната комуникация на английски е от решаващо значение в бизнес средата, тъй като може да ви помогне за напредък в кариерата и поддържане на приятна работна атмосфера. Независимо дали говорите с колеги, договаряте сделки с партньори или правите презентация пред клиенти, в днешния бизнес свят способността за свободно общуване на английски е ключова за успеха Ви.