Формален и неформален английски: как да общуваме правилно спрямо контекста

Важен урок при всеки от разговорните ни курсове по анлийски е изясняването на основната разлика между официална и неофициална комуникация, а именно – двата стила се употребяват в конкретен контекст и съответно изпълняват различни цели. Предвид това, тонът, изборът на думи и начинът на формиране на изречение и текст при двата изказа са осезаемо различни. Формалният език се използва за професионални или академични цели, бизнес кореспонденция или събития. Неформалният език от друга страна, е по-небрежен и спонтанен. Служим си с такъв при общуване с по-близък кръг от хора, като приятели или семейство.

В тази статия разглеждаме някои ключови разлики при употребата на двата езикови стила в английски, които ще ви помогнат да звучите естествено, било в разговор или писмена комуникация:

1. Съкращения – използвайте ги само в неформална среда:

The improvements canʼt be introduced due to funding restrictions.
Improvements cannot be introduced due to funding restrictions.

I donʼt believe that the results are accurate.
The results are not believed to be accurate.

The research project wonʼt continue next year.
The research project will not continue next year.

2. Фразеологични глаголи – по-често се употребяват в неформална среда:

The balloon was blown up for the experiment.
The balloon was inflated for the experiment.

The patient got over his illness.
The patient recovered from his illness.

The results of the study were mixed up.
The results of the study were confused.

3. Жаргон – не е подходящо да се ползва във формални ситуации:

The mob was very rowdy during the protest against cuts to university funding.
The crowd was very rowdy during the protest against the cuts to university funding.

Lecturers still count on students to use correct grammar and punctuation in essays.
Lecturers expect students to use correct grammar and punctuation in essays.

It was raining cats and dogs.
It was raining very heavily.

4. Лични местоимения и залог – при формално общуване е по-добре да структурирате изреченията в пасивен залог и да избягвате личните местоимения:

I considered various research methods for the study.
Various research methods were considered for the study.

We believe the practice is unsustainable.
It is believed the practice is unsustainable.

During the interview I asked the students about their experiences.
During the interview students were asked about their experiences.

5. Абревиатури и съкращения – прието е първият път когато използвате абревиатура в официален текст, тя да е предшествана от пълното име на институцията/организацията. Всеки следващ път можете да замествате само със съкращението:

UTS University of Technology Sydney
ISO International Standards Organisation
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development

 

Източник: https://www.uts.edu.au/current-students/support/helps/self-help-resources/grammar/formal-and-informal-language